Wstęp 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://bajkoland.net/ prowadzony jest przez Joannę  Dudzik wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Dudzik Firma Handlowo  Usługowa „BAJKOLAND” pod adresem ul. Królowej Jadwigi 3, 32-800 Brzesko, NIP:  6612133899, REGON: 121400349, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. 

Dane kontaktowe Sprzedawcy: 

- adres e-mail: kontakt@bajkoland.net, 

- telefon: +48 660 741 842. 

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres  świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady  zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania  tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy  i postępowania reklamacyjnego. 

I. Definicje 

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://bajkoland.net/.
 2. Sprzedawca – Joanna Dudzik wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Joanna  Dudzik Firma Handlowo Usługowa „BAJKOLAND” pod adresem ul. Królowej Jadwigi 3, 32- 800 Brzesko, NIP: 6612133899, REGON: 121400349. 
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze  Sprzedawcą.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu  internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za  pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający  złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
 9. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym  gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia  zamówień.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający  utworzenie Konta klienta.
 11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną  bezpłatnych informacjach o Produktach i promocjach Sprzedawcy.
 12. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na  warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego  Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia,  przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka  prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz  prawnych. 
 7. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny. 
 8. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych  w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i  odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. 

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług 

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
  1. udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
  2. umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  3. umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta  klienta Sklep internetowego
  4. przesyłanie Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”.
 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia  formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie  przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą  odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza  Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas  nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności  dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i  prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie  dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 6. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na  stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. 
 7. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne  w Sklepie internetowym.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet, 
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej. 
 9. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z  taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

IV. Umowa sprzedaży 

 1. Możliwość składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym posiada  wyłącznie Klient podjadający adres do dostawy na terenie Polski lub innego państwa  członkowskiego Unii Europejskiej. 
 2. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym:
  a) za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24  godziny 7 dni w tygodniu,
  b) telefonicznie pod numerem +48 660 741 842.
 3. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia Klient dokonuje wyboru  Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz  wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia  Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez  Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam  i płacę”.
 4. W celu złożenia telefonicznie Klient przekazuje Sprzedawcy informacje o zamawianym  Produkcie oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane  identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane umożliwiające kontakt w sprawie zamówienia  (numer telefonu, adres e-mail). 
 5. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany  w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu  zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia  przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez  Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz  z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy). 

V. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem pkt.  VI ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz  wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi jeden dzień  roboczy.
 3. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie  dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail  i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie  czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających  zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony  od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem,  chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
 5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez  przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz  kosztach dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
 6. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze. 7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego  zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości  powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. 8. Sprzedawca umożliwia odbiór zamówienia w sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Królowej  Jadwigi 3, 32-800 Brzesko, czynnym w dni robocze w godzinach od 9.30 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 15.00. Odbiór zamówienia możliwy jest wyłącznie po  uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę przygotowania Produktów do wydania. 

VI. Metody płatności  

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a) w formie przedpłaty za pomocą systemu Dotpay prowadzonego przez Dotpay Sp. z o.o.  ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, zgodnie z regulaminem systemu;
  b) w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy; c) przy odbiorze w sklepie stacjonarnym.
 2. W przypadku płatności w formie przedpłaty Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty  w terminie trzech dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku braku płatności  w określonym terminie umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu  płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji lub w momencie  zaksięgowania płatności na rachunku bankowym (w przypadku przelewu tradycyjnego).
 4. W przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca przystępuje do realizacji umowy po  potwierdzeniu zamówienia.
 5. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta  kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty  płatniczej Klienta. 

VII. Rękojmia za wady Produktu 

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest  odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o  wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem  dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 4. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@bajkoland.net lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można  przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo  odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych  niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez  Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od  wad lub usunięcia wady.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany  rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem  proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres  „BAJKOLAND”, ul. Królowej Jadwigi 3, 32-800 Brzesko.
 9. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego  otrzymania. Nie rozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego  uwzględnieniem.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży 

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez  podawania przyczyny. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu  objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną  niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami  lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii  lub części.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres pocztowy Sprzedawcy lub  drogą elektroniczną na adres kontakt@bajkoland.net.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu  od umowy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od  umowy. 
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od  niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności  przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie  zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać  się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub  dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie  nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany  przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez  Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia,  w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze  Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres „BAJKOLAND”, ul. Królowej Jadwigi 3, 32- 800 Brzesko.
 12. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu.  Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 13. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie  wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów  określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

IX. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne 

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i  bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może  rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania  przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej  kontakt@bajkoland.net.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą  elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu  wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług  świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia  reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@bajkoland.net.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub  nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej),  przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz  okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. 
 5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  reklamacji. 

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących  konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie  o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub  przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę  nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie  internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części  wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta  niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą  korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub  uszkodzenia Produktu. 
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do  rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem  umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości  nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta. 

XI. Odpowiedzialność 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub  działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług  przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego  przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi  przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego  lub zwyczajami. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia  poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji,  przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź  zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może  naruszać praw Klienta. 

XII. Własność intelektualna 

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ  stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony  przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie  tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu  internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym  zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez  Sprzedawcę.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych,  graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta  jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza  nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu  internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego  pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części. 

XIII. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie  Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni  kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień  Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie  obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania  stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane  wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy  w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają  zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do  nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług,  wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki  działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji  Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w  Krakowie (http://www.krakow.wiih.gov.pl/) o podjęcie działań mających na celu pozasądowe  rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym  rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego)  rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie  internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu  rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną  poddane pod rozstrzygnięcie:
  a) sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami  prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
  b) sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest  konsumentem.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r.