I. Administrator danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Joanna Dudzik  wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Dudzik Firma Handlowo Usługowa  „BAJKOLAND” pod adresem ul. Królowej Jadwigi 3, 32-800 Brzesko, NIP: 6612133899,  REGON: 121400349.
 2. Adres e-mail administratora danych: kontakt@bajkoland.net.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych  oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia  przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,  nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych  przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia  umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji  umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą. 

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 1. przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest  prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na  podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na  administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.  1 lit. c RODO);
 5. rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów  rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO);
 6. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed  roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 7. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności  w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie  uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu  internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. marketing produktów własnych administratora danych, co jest jego prawnie  uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie  uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być  podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji  umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być  również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy  przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące  usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na  podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych  osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym. 
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim  Obszarem Gospodarczym. 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy  zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach  związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin  przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach  rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych  przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie  danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1- 3 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,  a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,  której dane dotyczą. 

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania  dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,  kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub  o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

  b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć  opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3  RODO);

  c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są  nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie  ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów  przetwarzania (art. 17 RODO);

  e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych  osobowych (art. 18 RODO), gdy: 
  - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres  pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  - administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu  stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne  wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym  formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących,  które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu  administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane  dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób  zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych  w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną  sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane  dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany  zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO). 
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem  i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

VI. Profilowanie 

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób  automatyczny, w tym poprzez profilowanie.