Prawo do odstąpienia od umowy 

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia  inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu. Jeżeli  umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach  – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas tj. Joannę  Dudzik wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Dudzik Firma  Handlowo Usługowa „BAJKOLAND” pod adresem ul. Królowej Jadwigi 3, 32-800  Brzesko, poczta elektroniczna: kontakt@bajkoland.net, o swojej decyzji  o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. 

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego  załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru  formularza nie jest obowiązkowe.  

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację  dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje  w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach  konsumenta. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie  otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia  innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie  internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w  którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od  niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów  płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania  Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Prosimy o odesłanie Produktu na adres „BAJKOLAND”, ul. Królowej Jadwigi 3, 32- 800 Brzesko niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym  poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli 

Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu.  Informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. 

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU 

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest  odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub  prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz  klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu  rękojmi. 

Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady  odbywa się na koszt Sprzedawcy. 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed  upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi. 

Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres  kontakt@bajkoland.net lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny  albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych  niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana  przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy  na wolną od wad lub usunięcia wady. 

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać  wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,  chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez  klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze  sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna 

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres „BAJKOLAND”, ul. Królowej Jadwigi 3, 32-800 Brzesko. 

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od  dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest  równoznaczne z jego uwzględnieniem.